Polis Komiseri Nasıl Olunur

0
21

Polis Komiseri Nasıl Olunur hakkında, Polis Komiseri olabilmek için şartların neler olduğuna dair tüm bilgileri detaylıca görebileceksiniz. Genel Müdürlükçe, kısa ve uzun vadeli kadro planları yapılarak, yıllık amir ve memur ihtiyacı belirlenir. Polis amirine ihtiyaç duyulması halinde; boş kadro sayısına göre polis memurları için komiser yardımcılığı kursu açılır.

Polis memurlarının komiser yardımcılığına terfi edebilmesi için açılacak komiser yardımcılığı kursunu ve kurs süresi içerisinde kadroda uygulama eğitimini başarı ile tamamlaması şarttır.
Kursa başvuruda aranacak nitelikler;

Komiser Yardımcılığı kursuna katılmak isteyen adaylarda;

a) (Değişik :29/7/2004-2004/7675 K.) En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,
c) Son üç performans değerlendirme puanının iyi veya çok iyi olması, (1)
d) Son 3 yıl içinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,
e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
f) Son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,
g) (Değişik :29/7/2004-2004/7675 K.)Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak,
şartları aranır.
Yazılı ve mülakat sınavları;
Madde 43 – Başvuru niteliklerini taşıyan polis memurları, komiser yardımcılığı kursu için hazırlanacak çoktan seçmeli yazılı test sınavına alınırlar.
(Değişik ikinci fıkra:29/7/2004-2004/7675 K.)Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.
Değerlendirme, yüz tam puan üzerinden yapılır. Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucuda değerlendirilir.
(Değişik dördüncü fıkra:29/7/2004-2004/7675 K.)Mülakat sınavı, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Mülakat sınavına, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır. Mülakat sınavında adayın 100 tam puan üzerinden; bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir.
(1) 29/5/2012 tarihli ve 2012/3303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “3 yıl sicilinin olumlu” ibaresi “üç performans değerlendirme puanının iyi veya çok iyi” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu madde başlığı,“ Kursa katılma sınavı“ iken 29/7/2004 tarihli ve 2004/7675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Başarı sırasının tespitinde eşit puanın önlenmesine yönelik sınav tekniği ve bu Yönetmelikte yer almayan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme ve komiser yardımcılığı kursuna ilişkin diğer hususlar, Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanacak yönerge ile belirlenir.
baskomiser-maasi
Sınavda sorulacak sorular;
Madde 44 – Sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir.
a) Anayasa ve İdare Hukuku % 10,
b) Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku % 20,
c) Polisi İlgilendiren Mevzuat % 40,
d) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 10,
e) İnsan Hakları % 10,
f) Genel Kültür % 10,
Eğitim programları ve süresi;
Madde 45 – Komiser yardımcılığı kursu eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.
Kurslar en az 9 ay sürelidir.
polis-maaslari
Kurs sırasındaki sınavlar;
Madde 46 – Kursta; ara, kurs bitirme, bütünleme, engel, engel bütünleme sınavları yapılır.
Bir dersin kurs bitirme sınavına girebilmek için devamsız duruma düşmemiş olmak şarttır.
Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin kurs bitirme, bütünleme, engel ve engel bütünleme sınavlarında başarılı olabilmesi için 100 tam not üzerinden 60 alması şarttır. Ders başarı notu, ara sınav not ortalaması ile kurs bitirme veya bütünleme veya engel veya engel bütünleme sınav notunun aritmetik ortalamasıdır. Bir dersten başarılı olmak için ders başarı notunun en az 60 olması gerekir.
Bütünleme veya engel bütünleme sınavlarında başarısız olanların kursla ilişiği kesilir.
Kursa devam mecburiyeti
Madde 47 – İdarece kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle kursun başlama tarihinden en çok 5 ders günü sonra kursa iştirak edenlerin devam etmedikleri süre devamsızlıktan sayılmaz. 5 ders günü içinde kursa katılmayanlar kursa kabul edilmezler.

Bir önceki yazımız olan Cumhurbaşkanlığı Memur Alımı 2015 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here